Pengertian Zakat dan Macam-macamnya

Imam asy Syaukani رحمه الله‎ berkata: “Zakat secara bahasa artinya tumbuh. Dalam bahasa Arab terdapat ungkapan Zaka az-Zar (زَكَى الزَّرْعُ), yang artinya tumbuh (berkembang). Zakat juga dimaknai dengan “penyucian”. Menurut istilah syariat Islam, zakat mengandung kedua makna tersebut.

Dari segi bahasa, kata زَكَاةٌ  “zakah” bermakna kesucian, tumbuh, berkah, dan pujian. Semua makna ini digunakan dalam Al Qur’an maupun hadits (as-Sunnah).

Makna lain “zakah” adalah tumbuh (berkembang) dan bertambah. Dikatakan: Zaka az-Zar’u, artinya tanaman itu tumbuh dan bertambah tinggi. Bentuk jamak زَكَاةٌ  “zakah” adalah: زَكَوَات  “zakawat”.

Zakat juga bermakna kebaikan, sebagaimana ayat:

فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا

“Kemudian kami menghendaki, sekiranya Rabb mereka menggantinya dengan (seorang anak) lain yang lebih baik kesuciannya daripada (anak) itu dan lebih sayang (kepada ibu bapaknya).” QS. Al Kahfi [18]: 81.

1. Dalil Zakat

Zakat disebut sebanyak 32 kali dalam Alquran. Salah satunya:

 خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”  QS. At-Taubah [9]:103.

2. Manfaat Zakat

  • Membersihkan harta dan jiwa
  • Sebagai sarana pengendalian diri
  • Mengelola uang
  • Sarana pemerataan untuk mencapai keadilan sosial

3. Macam-macam Zakat

Dalam Islam, terdapat beberapa jenis zakat yang perlu ditunaikan oleh umat Muslim. Setiap jenis zakat memiliki ketentuan serta nisabnya masing-masing. Secara umum, terdapat 2 jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta).

  • Zakat Fitrah

Jenis zakat ini wajib dikeluarkan setiap muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadhan. Masing-masing orang diwajibkan menunaikan zakat fitrah setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok. Beras atau makanan pokok tersebut juga dapat diganti dengan uang senilai besaran beras atau makanan pokok.

  • Zakat Maal atau Zakat Harta

Jenis zakat harta atau zakat maal merupakan zakat yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, emas dan perak. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah ketentuan jenis zakat harta serta nisabnya:

Harta Perniagaan

Zakat ini adalah zakat yang diambil dari hasil perniagaan baik barang maupun jasa. Nisab hasil perniagaan dihitung sesuai dengan zakat emas yaitu apabila setara dengan 85 gram emas.

Hasil Pertanian

Harta yang didapat dari hasil pertanian dan perkebunan wajib untuk dizakatkan. Nisab dari harta pertanian adalah 5 wassaq atau setara dengan 653 kg. Sementara itu, waktu pembayaran zakat hasil pertanian adalah setiap panen tiba.

Hasil Ternak

Seorang peternak wajib berzakat apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Hewan ternak berupa unta memilki nisab 5 ekor, sapi atau kerbau bernisab 5 ekor, sementara kambing atau domba nisabnya 40 ekor.

Harta Emas dan Perak

Perintah untuk menzakatkan harta emas dan perak diterangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ali Bin Abi Thalib RA:

“Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun–maksudnya zakat emas- hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar, dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nisab) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu.”  (HR. Abu Daud

Syarat wajib zakat untuk emas adalah ketika sudah mencapai 85 gram (20 dinar) dan telah dimiliki selama satu tahun atau lebih. Sementara, nisab dari perak adalah 600 gram (200 dirham) dan telah mencapai haul (satu tahun).

Zakat Profesi atau Zakat Penghasilan

Bahasan mengenai zakat ini, khusus kami bahas di sini:

Tentang Zakat Profesi atau Penghasilan

FB: fb.me/kmfilantropi
IG: instagram.com/kmfilantropi
Web: kmfilantropi.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *